Regulamin


1. Liturgiczna Służba Ołtarza jest wspólnotą ludzi wierzących, należących do Kościoła Katolickiego, sprawujących swoją posługę jako kandydaci na ministrantów, ministranci, szafarze nadzwyczajni i lektorzy.

2. Zostaje powołana Rada LSO, w skład której wchodzą prezes LSO i animatorzy LSO.

3. Każdy członek LSO ma obowiązek uczestniczyć w Mszach św. i nabożeństwach według ustalonego dyżuru oraz na zbiórkach.

4. Zawieszenie to czasowy zakaz służenia przy ołtarzu, a także uczestnictwa w życiu wspólnoty, rozgrywkach sportowych, wycieczkach, wspólnych wyjściach i innych imprezach, i ewentualnie brak możliwości uczestnictwa w obozie wakacyjnym lub/i zimowym.

5. Dwie lub więcej opuszczone* zbiórki w miesiącu – zawieszenie na 1 tydzień.

6. 100% opuszczonych* zbiórek w miesiącu – zawieszenie na czas nieokreślony

7. Dwa miesiące i więcej nieobecności* na zbiórkach – skreślenie z listy LSO i wydalenie ze wspólnoty.

8. Zawieszenie obowiązuje od miesiąca, w którym będą ogłoszone wyniki rankingu.

9. Usprawiedliwienie powinno być dostarczone mailowo, smsem, telefonicznie lub bezpośrednio do animatora, ceremoniarza lub ks. Opiekuna przed planowaną nieobecnością. Jeśli nieobecność jest niezaplanowana to należy poinformować o tym najpóźniej następnego dnia.

10. W sytuacji chęci powrotu do wspólnoty LSO po dłuższej nieobecności wynikającej lub niewynikającej z zawieszenia decyzje o powrocie podejmuje Rada LSO i ks. Opiekun. Następnie należy przejść okres próbny ustalony przez Radę LSO i ks. Opiekuna.

11. Członkowie LSO zobowiązani są do szacunku względem wszystkich ludzi, a szczególnie innych członków wspólnoty i kapłanów.

12. Nieodpowiednie zachowanie w kościele, podczas liturgii i na terenie kościoła oraz niepoprawne zachowanie wobec kapłanów, animatorów, pracowników parafialnych, kolegów i innych parafian, a także poza działalnością LSO (w szkole, w domu, itp.) – rozmowa z animatorem, prezesem LSO, ks. Opiekunem lub rozmowa z rodzicami, lub praca na rzecz parafii.

13. Powtórne naruszenie punktu 12 – zawieszenie na 2 tygodnie

14. Kandydaci na ministrantów (chłopcy po pierwszej komunii) muszą przejść około półroczne szkolenie z animatorami. W wyjątkowych sytuacjach okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Promocję ministrancką mogą zaś otrzymać najwcześniej po rozpoczęciu nauki w trzeciej klasie szkoły podstawowej.

15. Każdego obowiązują 2 ustalone dyżury w tygodniu (jeden w dzień powszedni i drugi w niedzielę) + ewentualne dyżury na nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego.

16. Osoby, które pracują lub studiują w sposób uniemożliwiający ustalenia stałego dyżuru są obowiązane przychodzić na dyżury wtedy, kiedy mają czas, ale musi to być dwa razy w tygodniu (w dzień powszedni i niedzielę).

17. Za obecność i nieobecność* na dyżurach przyznawane są punkty:
a. Niedziela: obecność na dyżurze:+5, obecność poza dyżurem: 0, nieobecność*: -10
b. Dzień powszedni: obecność na dyżurze:+5, obecność poza dyżurem: +10, nieobecność* na dyżurze: -10
c. Nabożeństwa: Dyżur: +5, poza dyżurem: + 3, nieobecność*: 0

18. Punkty za obecności/nieobecności w dni powszednie sumują się.

19. Punkty mogą być także przyznane za dodatkową działalność na rzecz parafii/wspólnoty w przedziale od +1 do +10 punktów.

20. Po każdym miesiącu będzie ogłaszany ranking punktowy LSO. Ranking jest podstawą do przyznawania nagród oraz do wyznaczenia zawieszeń, w sytuacji, gdy ktoś znajdzie się poniżej wymaganego limitu punktowego.

21. Zdobycie ujemnej liczby punktów skutkuje zawieszeniem, odpowiednio:
a. Przy punktach w przedziale [-1; -20] – na 1 tydzień.
b. Przy punktach w przedziale [-21; -70] – na 3 tygodnie.
c. Zdobycie mniej niż -70 punktów – na czas nieokreślony.

22. Po ogłoszeniu rankingu, osoby zajmujące w nim pierwsze trzy miejsca mają prawo do nagród o wartości ustalonej przez Radę LSO i ks. Opiekuna.

23. Członkowie LSO mają możliwość zdobycia nagród za inną działalność niż wymieniona w punkcie 22., m.in. za aktywność, odpowiednie, przykładne i kulturalne zachowanie, dodatkową działalność w parafii i inne.

24. Przed uroczystą liturgią będą odbywały się próby. Osoby, które nie będą w nich uczestniczyły, nie będą mogły brać udziału w danej liturgii jako LSO. Wyjątkowe sytuacje należy usprawiedliwiać przed próbą.

25. Do kościoła należy przychodzić minimum 10 minut przed Liturgią, osoby, które przyjdą mnij niż 5 minut przed Liturgią nie mogą w niej posługiwać. W wyjątkowych sytuacjach animator, ceremoniarz lub ks. Opiekun może zezwolić na posługę przy ołtarzu. W przypadku nieobecności wyżej wymienionych, decyzję podejmuje Przewodniczący Liturgii.

26. Wszystkich członków LSO obowiązuje całkowity zakaz zażywania narkotyków (zarówno tych zabronionych przez polskie prawo, jak i rozprowadzanych jako tzw. dopalacze). Złamanie tego zakazu skutkuje automatycznym skreśleniem z listy LSO.

27. Wszyscy członkowie wspólnoty powinni unikać wszelkich nałogów. Niepełnoletnich członków LSO obowiązuje zakaz picia alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych. Złamanie tego zakazu skutkuje zawieszeniem na miesiąc, a w przypadku powtórnego wykroczenia – zawieszeniem na czas nieokreślony.

28. Każdy członek LSO ma prawo zgłaszania wniosków do RLSO, które zostaną rozpatrzone najszybciej jak to możliwe.

29. W przypadkach szczególnych, RLSO ma prawo zmniejszyć/uchylić sankcję przewidzianą w niniejszym regulaminie.

30. W przypadkach nieprzewidzianych w regulaminie decyzję podejmują wspólnie RLSO i ks. Opiekun.

31. RLSO podejmuje decyzje na zasadzie większości. Wyjątkiem są uchwały dotyczące animatorów oraz nakładania sankcji za przewinienia nieprzewidziane w regulaminie. Decyzje w tych sprawach muszą być podejmowane jednogłośnie.

32. W sytuacjach szczególnie trudnych, niejasnych i wątpliwych należy zwrócić się do prezesa LSO lub ks. Opiekuna, którzy podejmą ostateczną decyzję.

33. Niniejszy regulamin może być weryfikowany tylko i wyłącznie przez wspólną decyzję Rady LSO i ks. Opiekuna.

34. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane Liturgicznej Służbie Ołtarza. Każdy ma prawo zaproponować swoje pomysły i sprzeciwy dotyczące regulaminu, ale ostateczną decyzje o zmianie jakiegokolwiek punktu lub dodanie nowego może być podjęte tylko przez wspólną decyzję Rady LSO i ks. Opiekuna

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 października 2010 roku

* Dotyczy nieobecności nieusprawiedliwionych

Nowelizacja regulaminu

1. Pomimo zdobycia ujemnej liczby punktów za dany miesiąc lub zawieszenia z powodu nieobecności na zbiórkach, lektor lub ministrant jest dalej zobowiązany do uczestnictwa w zbiórkach i wyznaczonych dyżurach.

2. Jeżeli lektor lub ministrant jest nieobecny na dyżurze w tygodniu, to nie musi tego usprawiedliwiać, natomiast zobowiązany jest do odpracowania dyżuru przed lub po nieobecności. W tabeli lub na karcie wpisuje datę odpracowanego dyżuru.

3. Osoba, która jest nieobecna powyżej 7 dni z powodu np. choroby, nie musi odpracowywać dyżurów, natomiast zobowiązana jest usprawiedliwić nieobecność.

4. Nieobecność na dyżurach niedzielnych należy usprawiedliwić.

5. Powodem usprawiedliwienia może być:
choroba
wypadek losowy
ważna, trudna i nieprzewidziana sytuacji życiowa lub osobista

6. Każdorazowe zdobycie ujemnej liczby punktów za dany miesiąc lub nieobecność na dwóch zbiórkach w ciągu miesiąca skutkuje zakazem uczestnictwa w wycieczkach, wspólnych wyjściach, rozgrywkach sportowych, zajęciach na hali, meczach organizowanych na terenie parafii i poza nią oraz wszelkich innych imprezach organizowanych przez Opiekunów LSO.

7. Zakaz ten obowiązuje przez miesiąc, w którym ogłaszany jest ranking.

8. W przypadku nieobecności* na więcej niż dwóch zbiórkach w miesiącu zakaz obowiązuje przez dwa miesiące.

9. 100% opuszczonych* zbiórek w miesiącu – zakaz na czas nieokreślony

10. Dwa miesiące i więcej nieobecności* na zbiórkach – skreślenie z listy LSO i wydalenie ze wspólnoty.

11. Jeżeli w okresie od października do czerwca lektor lub ministrant zdobędzie ujemne punkty łącznie:
4 razy – nie może uczestniczyć w rundzie wiosennej ligi ministranckiej
6 razy – nie może uczestniczyć w Parafiadzie
Powyżej 6 razy – nie może uczestniczyć w obozie wakacyjnym

12. Jeżeli o w okresie od października do czerwca ministrant lub lektor będzie nieobecny* łącznie na:
12 lub 13 zbiórkach – nie może uczestniczyć w rundzie wiosennej ligi ministranckiej
16-20 zbiórkach – nie może uczestniczyć w Parafiadzie
Powyżej 20 zbiórkach – nie może uczestniczyć w obozie wakacyjnym

* Dotyczy sytuacji, w której nieobecność była nieusprawiedliwiona

Dodaj komentarz