RANKING

Wyciąg z regulaminu LSO:

15. Każdego ministranta obowiązują 2 ustalone dyżury w tygodniu (jeden w dzień powszedni i drugi w niedzielę) + ewentualne dyżury na nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego.

17. Za obecność i nieobecność* na dyżurach przyznawane są punkty:
a. Niedziela: obecność na dyżurze:+5, obecność poza dyżurem: 0, nieobecność*: -10
b. Dzień powszedni: obecność na dyżurze:+5, obecność poza dyżurem: +10, nieobecność* na dyżurze: -10
c. Nabożeństwa: Dyżur: +5, poza dyżurem: + 3, nieobecność*: 0

20. Po każdym miesiącu będzie ogłaszany ranking punktowy LSO. Ranking jest podstawą do przyznawania nagród oraz do wyznaczenia zawieszeń, w sytuacji, gdy ktoś znajdzie się poniżej wymaganego limitu punktowego.

22. Po ogłoszeniu rankingu, osoby zajmujące w nim pierwsze trzy miejsca mają prawo do nagród o wartości ustalonej przez Radę LSO i ks. Opiekuna.