Lektorzy

Lektorzy uczestniczą w swoich spotkaniach raz w tygodniu. Każde z nich rozpoczyna się modlitwą, najczęściej jest to wspólne odmówienie brewiarza (Nieszporów) z danego dnia. Zbiórki podzielone są na bloki tematyczne. Jednymi z zajęć są wykłady biblijne na których czytana i rozważana krok po kroku jest jedna z Ewangelii. Lektorzy są także zobowiązani do studiowania Pisma Świętego w domu. Kolejnym tematem spotkań jest liturgia. Podczas tych zbiórek lektorzy poznają przepisy liturgiczne, omawiają szczegółowe zagadnienia dotyczące budowy Mszy świętej, nabożeństw, sakramentów i sakramentaliów oraz roku liturgicznego. Uczą się podstawowych zwrotów łacińskich.
W ramach ćwiczeń praktycznych odbywają się zajęcie przygotowujące do uroczystych procesji, mszy pontyfikalnych oraz ćwiczenia z użyciem naczyń liturgicznych i innych przedmiotów wykorzystywanych w liturgii. Ćwiczone jest również prawidłowe przygotowanie szat dla prezbitera i biskupa. Szczególną uwagę lektorzy przywiązują do jak najlepszego uczestnictwa w Triduum Paschalnym. Już na początku Wielkiego Postu rozdzielane są funkcje i zadania. Przez cały ten okres odbywają się intensywne próby i ćwiczenia, a przede wszystkim przypominana jest teologia tych najświętszych dni i znaczenie poszczególnych elementów.
Raz w miesiącu odbywają się zajęcia ze śpiewu. Lektorzy uczą się, jak prawidłowo śpiewać, a przez śpiew głosić Słowo Boże. Poznają także melodie psalmów na dany okres liturgiczny. Kilku lektorów regularnie śpiewa psalmy responsoryjne podczas Mszy świętych. W ramach zbiórek odbywają się też zajęcia z fonetyki. Prowadzone są przez aktora teatralnego, którego zadaniem jest nauczenie prawidłowej artykulacji oraz wyraźnego czytania Pisma Świętego. Celem tych spotkań jest także uświadomienie, że głoszone Słowo ma dotrzeć do wszystkich wiernych. Pozostałe spotkania przeznaczone są na bieżące sprawy Służby Liturgicznej. Dotyczą przygotowywania oraz omawiania aktualnych wydarzeń, które mają miejsce w parafii lub w diecezji.
Lektorzy nie tylko uczestniczą w zbiórkach i wyznaczonych dyżurach, lecz angażują się w inne sprawy na rzecz parafii i wspólnoty. Kilku z nich pełni funkcje animatorów kandydatów na ministrantów i ministrantów. Spotykają się ze swoimi grupami i przygotowują chłopców do posługi przy ołtarzu. Kilku lektorów także zaangażowanych jest w przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Jako animatorzy współpracują z kapłanami i raz w miesiącu spotykają się ze swoimi grupami, realizując program wyznaczony przez parafię lub diecezję. Uczą kandydatów do bierzmowania podstaw Katechizmu, liturgii i Pisma Świętego. Zapoznają ich z nauczaniem Kościoła i swoim świadectwem zachęcają do życia w bliskości z Bogiem. Lektorzy z naszej parafii podczas nieobecności kościelnego pełnią jego funkcje. Zamykają i otwierają kościół, przygotowują do liturgii potrzebne szaty, naczynia i sprzęt, dbają o porządek w zakrystii i prezbiterium. Pomagają także kapłanom w zbieraniu ofiary na tacę. Lektorzy wspierają kościelnego w przygotowaniach do Triduum Paschalnego. Wspólnie dbają o to, by nie zabrakło podstawowych rzeczy i przyborów do liturgii takich jak węgielki, kadzidło, świece, komunikanty. Nieraz uczestniczą w przygotowaniu Grobu Pańskiego i Ciemnicy.

Strój lektora (alba i cingulum)

AlbaCingulum

Modlitwa przy zakładaniu alby

Wybiel mnie, Panie, i oczyść serce moje, ażebym we krwi Baranka wybielony, mógł zasłużyć sobie na radość wieczną.

Modlitwa przy zakładaniu cingulum

Przepasz mnie, Panie, sznurem czystości i zgaś w sercu moim ogień wszelkiej pożądliwości, abym we wstrzemięźliwości i czystości serca mógł Ci coraz lepiej służyć.

 

Zasady lektora

1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.

2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
5. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.